Meghna Preloader

O nás

320

Spokojných klientov


565

Požičaných áut


95 %

Pozitívnych ohlasov


2748

Vypitých šialok kávy
(pijeme Lavazzu)

Naše Služby

Prečo tripcar?

Individuálny prístup, rýchla reakcia na požiadavky zákazníka, non-stop asistencia 100 % technický stav vozidiel málo najazdených km čistý interiér a exteriér jednoduché a prehľadné zmluvyČo poskytujeme?

prenájom 5 a 9 miestnych osobných automobilov dlhodobý prenájom automobilov – operatívny leasing prepravy tovaru nákladným automobilom do 3.5t nakládka, vykládka a vynáška prepravovaného tovaru prenájom nákladných automobilov do 3.5t

Štandardné služby prenájmu:

pripravené vozidlo s plnou nádržou diaľničnú známku platnú na území Slovenska povinné zmluvné poistenie auta havarijné poistenie auta
Doplnkové služby:

GPS navigácia snehové reťaze autosedačka strešný nosič na lyže nosič na bicykleNaši Partneriwww.mibo.sk

Čerpadlá a výdajné stojany na naftu a benzín, nádrže na PHM, kompletné vybavenie pre skladovanie a výdaj PHMwww.primus.sk

Plastové prepravky, paletové boxy, plastové palety, odpadové nádoby, skladové regálywww.ty-kokos.sk

Zdravá výživa, produkty z kokosuwww.ibc-kontajnery.sk

IBC kontajnery a nádrže, plastové sudy, záchytné vane a čerpadlá PHM za najlepšie ceny na trhu.

Obchodné Podmienky

Podmienky a dojednania prenájmu v jednotlivej zmluve o prenájme vozidiel spoločnosti TRIPCAR s.r.o Prenajímateľ týmto prenajíma na základe všetkých tu uvedených podmienok a dojednaní nájomcovi vozidlo opísané na opačnej strane („vozidlo“); nájomca uznáva a odsúhlasuje sa tým že:


1. Nájomca obdržal vozidlo v poriadku a v dobrom stave a toto vozidlo vráti spolu s pneumatikami, nástrojmi, dokumentmi od vozidla, doplnkami a vybavením v rovnakom stave (bežné opotrebovanie sa predpokladá, avšak s výnimkou neprimeraného opotrebovania zapríčineného nesprávnym zaobchádzaním) na dohodnuté miesto špecifikované na opačnej strane a k dátumu špecifikovanému na opačnej strane, pokiaľ nepožiada nájomca o predĺženie, s ktorým bude prenajímateľ súhlasiť, alebo v prípade, že prenajímateľ nepožiada o skoršie vrátenie vozidla.

2. Vozidlo nebude používané (prevádzkované):
a) na prepravu tovaru v rozpore s colnými predpismi ani žiadnym iným nelegálnym spôsobom;
b) na prepravu cestujúcich alebo majetku za odplatu (priamu alebo nepriamu);
c) na poháňanie alebo ťahanie akéhokoľvek vozidla alebo prívesu;
d) v rámci automobilových (motorových) športových podujatí;
e) vodičom pod vplyvom alkoholu alebo drog;
f) žiadnou inou osobou ako:
i) Nájomca alebo akákoľvek iná osoba (osoby) učená alebo zamestnaná nájomcom, ktorú schváli prenajímateľ, a ktorá má v čase prenájmu aspoň 21 rokov (alebo spadá do takej inej vekovej kategórie, aká sa uvádza v tarife prenajímateľa v súvislosti s daným typom prenajímaného vozidla), spĺňa požadované predpoklady a je aspoň jeden rok držiteľom platného vodičského preukazu; alebo ii) v prípade poruchy alebo havárie, opravár motorových vozidiel, za predpokladu že spĺňa požadované predpoklady a má patričnú licenciu (a vodičský preukaz)
g) mimo krajiny prenájmu bez výslovného súhlasu prenajímateľa.

3. Nájomca plne a bezvýhradne zodpovedá za to, že na základe tejto zmluvy prenajímateľovi zaplatí:
a) poplatok za prejdené kilometre, vypočítaný s použitím sadzby špecifikovanej na opačnej strane, za km prejdené vozidlom do vrátenia vozidla (počet km prejdených vozidlom bude stanovený po prečítaní údajov na tachometri nainštalovanom výrobcom; v prípade zlyhania tachometra bude poplatok za prejdené kilometre vypočítaný na základe vzdialeností prejdených počas cesty podľa automapy);
b) poplatok za dobu používania vozidla, poplatok za vzdanie sa škody v prípade kolízie (ak bolo objednané S-CDW), poplatok za ochranu proti krádeži (ak bol objednaný), osobné úrazové poistenie (ak bolo objednané) a rôzne ďalšie poplatky s použitím sadzby uvedenej na opačnej strane;
c) ďalší poplatok za jednosmerný prenájom (ak to bude relevantné), ako sa uvádza na opačnej strane, alebo ak bude vozidlo odstavené inde, ako na dohodnutom mieste jeho vrátenia bez písomného súhlasu prenajímateľa, a tiež prenajímateľom priebežne určovaný poplatok za km prejdené od miesta prenájmu k miestu odstavenia vozidla;
d) všetky pokuty a súdne výdavky súvisiace s parkovaním, dopravnými priestupkami alebo inými priestupkami voči zákonu uložené na dané vozidlo, voči nájomcovi, inému vodičovi alebo prenajímateľovi od vrátenia vozidla, s výnimkou prípadov, kedy sa tak stane kvôli chybe prenajímateľa;
e) náhradu nákladov prenajímateľa za vymáhanie platieb z tejto zmluvy v prípade ich omeškania
f) náklady prenajímateľa vynaložené na nápravu škôd spôsobených na poskytnutom vozidle nezávisle od toho, kým boli spôsobené, bez ohľadu na skupinu, do ktorej vozidlo spadá; ako i ušlý zisk vypočítaný s použitím dennej sadzby uvedenej na opačnej strane, o ktorý prenajímateľ prišiel v dôsledku nemožnosti používať vozidlo; náklady prenajímateľa na nahradenie vozidla v prípade jeho krádeže; avšak v prípade, že nájomca splní všetky podmienky tejto zmluvy a jeho zodpovednosť za takéto náklady:
i) neprekročí výšku zodpovednosti ,na opačnej strane za takýto výskyt; a ii) bude obmedzená na zodpovedajúci rozdiel, ktorého sa nie je možné vzdať v súvislosti so škodou, ak si nájomca kúpil dopredu vzdanie sa škody pri krádeži prenajímaného motorového vozidla, čo bude potvrdené vyznačením v kolónke „prijímam“ na opačnej strane v rámci poistných podmienok dohodnutých medzi prenajímateľom a jeho poisťovňou . iii) bude obmedzená na zodpovedajúci rozdiel - podľa výšky náhrady za poškodenia, nekrytý poistením proti kolízii ( havárii ) a vzniknutej škode na prenajímanom mot. vozidle, ak si nájomca vopred zakúpil poistenie proti havárii - škode, čo bude potvrdené vyznačením v kolónke „prijímam“ na opačnej strane v rámci poistných podmienok dohodnutých medzi prenajímateľom a jeho poisťovňou.
g) náklady na pohonné hmoty spotrebované počas prenájmu spolu s akýmkoľvek poplatkom za doplnenie pohonných hmôt, ktoré v súčasnosti uplatňuje penajímateľ.
h) príslušné miestne dane (ak to bude relevantné) splatné v súvislosti s hore uvedenými položkami.

4. Nájomca ďalej súhlasí s tým, že bude ochraňovať záujmy prenajímateľa a jeho poisťovne v prípade nehody, straty alebo poškodenia vozidla tým, že:
a) si zistí mená a adresy zainteresovaných strán (účastníkov) a svedkov;
b) neuzná svoju zodpovednosť ani vinu a nedá žiadnej zainteresovanej osobe alebo osobám peniaze;
c) neopustí vozidlo bez toho, aby sa postaral o jeho primerané zabezpečenie a zaistenie;
d) bude telefonicky informovať dispečing TRIPCAR-u, a to aj v prípade menšej škody; a ďalej do 24 hodín vyplní hlásenie o incidente (nehode) pre prenajímateľa;
e) vždy bezodkladne upovedomí políciu aj v prípade nízkej škody, prípadne zranenej osoby;
f) zabezpečí, že vždy, keď bude vozidlo ponechané bez dozoru, bude zamknuté.
V prípade že tak nájomca neurobí, ručí za spôsobené škody v plnej výške bez ohľadu na zakúpené poistenie ako je vyznačené na opačnej strane tejto zmluvy nájomca si je zároveň vedomý, že akékoľvek krytie podľa zakúpených poistení ako sú vyznačené na opačnej strane tejto zmluvy je podmienené krytím týchto rizík poistnou zmluvou prenajímateľa s jeho poisťovňou. V prípade že spôsobené poškodenie nie je kryté poistnou zmluvou, je nájomca v plnej miere zodpovedný za náhradu škody voči prenajímateľovi bez ohľadu na zakúpené poistenia.
Obe zmluvné strany sa dohodli že na vyčíslenie škody na vozidle je okrem skutočných nákladov možné použiť špecializovaný kalkulačný softvér, bežne používaný poisťovňami na vyčíslenie nákladov na opravy a táto kalkulácia v plnej miere nahrádza preukazovanie skutočných nákladov na opravu vozidla.

5. Nájomca týmto oslobodzuje a zbavuje prenajímateľa od akejkoľvek a voči akejkoľvek zodpovednosti za stratu alebo poškodenie akéhokoľvek majetku (vrátane súvisiacich nákladov), ktorý by bol ponechaný, uschovaný alebo prepravovaný nájomcom alebo akoukoľvek inou osobou vo vozidle alebo na vozidle pred vrátením vozidla prenajímateľovi alebo po vrátení vozidla prenajímateľovi.

6. Keďže prenajímateľ príjme všetky preventívne opatrenia a vynaloží maximálne úsilie na to, aby zabránil stratám alebo škodám spôsobeným chybou alebo mechanickou poruchou vozidla a ďalším následným stratám alebo škodám, nebude za žiadne takéto straty ani škody zodpovedný.

7. V prípade, ak nájomca poruší ktorékoľvek z tu uvedených podmienok a dojednaní, môže mu prenajímateľ bez oznámenia odobrať vozidlo a za tým účelom môže vstúpiť do priestorov, kde sa vozidlo môže nachádzať, a vziať si ho, pričom nájomca bude zodpovedný za všetky konania, nároky, náklady a škody, ktoré by nasledovali po takomto odobratí a vzatí vozidla, alebo ktoré by z toho vyplynuli, a prenajímateľa za všetky takéto konania, nároky, náklady a škody odškodní.

8. Ak chce nájomca na základe pokynov týkajúcich sa fakturácie, uvedených na opačnej strane, platiť kreditnou kartou alebo platobnou kartou, potom podpis nájomcu na opačnej strane predstavuje oprávnenie pre prenajímateľa vypočítať konečné celkové poplatky, vrátane poplatkov splatných v dôsledku krádeže alebo poškodenia vozidla, a zaťažiť nimi účet nájomcu u inštitúcie, ktorá uvedenú kartu vydala. O devízovom kurze, ktorý sa použije pri akejkoľvek konverzii meny, rozhodne s definitívnou platnosťou prenajímateľ.

9. Akékoľvek doplnky alebo zmeny týchto podmienok a dojednaní budú bez písomného súhlasu oboch zmluvných strán neplatné.

10. Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy budú spravované ustanoveniami zmluvy a jej podmienkami a dojednaniami prenájmu (Všeobecné obchodné podmienky) a ustanoveniami zákona č. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, resp. záväzného právneho aktu Európskej únie.

11. Ak nájomca vráti nadmerne znečistené vozidlo, za škody po umytí a vyčistení vozidla, ktoré nie sú označené na preberacom protokole c časti „Vozidlo pri prevzatí“, zodpovedá klient po dobu 48 hod. po fyzickom odovzdaní vozidla. Nájomca sa zároveň zaväzuje vrátiť vozidlo na pobočke prenajímateľa za prítomnosti zamestnanca prenajímateľa aby mohli byť zdokladované prípadné škody na vozidle. Ak nájomca vráti vozidlo bez prítomnosti zamestnanca prenajímateľa, je zodpovedný za akékoľvek poškodenie, ktoré bude nájdené pri skontrolovaní vozidla zamestnancom prenajímateľa a automaticky súhlasí s účtovaním náhrady za takéto poškodenie.

12. V prípade, že nájomca si zakúpil havarijné poistenie, prípadne ho má zahrnuté v cene prenájmu (so spoluúčasťou 5%, minimálne však sumou vo výške uvedenou v položke zodpovednosť na druhej strane, v prípade krádeže predstavuje spoluúčasť 10%, pokiaľ rámcová zmluva uzavretá s nájomcom nestanovuje inak), jeho povinnosťou pri poškodení vozidla je poskytnúť prenajímateľovi všetky dostupné informácie o vzniknutom poškodení a to vyplnením „Havarijného protokolu“. Pokiaľ tak nájomca neurobí najneskôr v posledný deň prenájmu, prenajímateľ si vyhradzuje právo zúčtovať nájomcovi plnú výšku sumy na pokrytie nákladov na opravu vozidla fakturáciou, alebo z kreditnej karty, ktorú nájomca poskytol pri preberaní vozidla, resp. u inštitúcie, ktorá túto kartu vydala.

13. Prenajímateľ si vyhradzuje právo zaťažiť účet nájomcu u inštitúcie, ktorá uvedenú kartu vydala, garanciou za vozidlo vo výške stanovenej prenajímateľom, to znamená že nájomca s touto sumou nebude môcť disponovať po dobu trvania prenájmu.

14. Vozidlá TRIPCAR sú nefajčiarske. Pokiaľ klient počas užívania vozidla poruší túto podmienku, TRIPCAR si vyhradzuje právo na vyúčtovanie poplatku vo výške 100 Eur bez DPH.

15. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o prenájme je dokument ,, Spracúvanie údajov a informácií o prenájme,,ktorý upravuje podmienky spracúvania osobných údajov v informačnom systéme prenajímateľa.

Odoslaním kontaktného formulára súhlasí zákazník so spracovaním údajov vyplnených v dotazníku/formulári. Spoločnosť 3P Trade s.r.o. sa zaväzuje využiť uvedené údaje výhradne na účely účtovnej a daňovej evidencie v súlade s požiadavkami platnej legislatívy (Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákon).

Ponuka vozidiel

Osobné automobily

VW Golf 1,2 TSI


1-3 dní
40€ s DPH/deň


4-8 dní
35€ s DPH/deň


9-15 dní
30€ s DPH/deň


15 a viac dní
dohodou


Popis:

 • rok výroby 2016
 • 5 dverové
 • motor 1,2l / 85PS
 • rádio CD/MP3
 • manuálna 5-stupňová prevodovka
 • automatická 2-zónová klimatizácia
 • spotreba 4,9l / 100km
 • palivo benzín
 • el. okná, el. zrkadla
 • tempomat
Objednať

Osobné automobily

Mazda 6 2.0 Skyactive


1-3 dní
89€ s DPH/deň


4-8 dní
79€ s DPH/deň


9-15 dní
69€ s DPH/deň


15 a viac dní
dohodou


Popis:

 • rok výroby 2016
 • 5 dverové, 5 miest na sedenie
 • motor 2.0l / 121kW / 165koní
 • rádio CD/USB, Bose audio 11 repro
 • 6-st. manuálna prevodovka
 • automatická 2-zónová klimatizácia
 • priemerná spotreba 5,9l / 100km
 • DSC, TCS, ABS, EBD, EBA, airbagy
 • palivo benzín
 • el. okná, el. zrkadla, head-up displej
 • tempomat, navigácia


Objednať

Mikrobusy

Renault Trafic 1.6dCi


1-3 dní
79€ s DPH/deň


4-8 dní
69€ s DPH/deň


9-15 dní
59€ s DPH/deň


15 a viac dní
dohodou


Popis:

 • rok výroby 2015
 • 4 dverové, 9 miest na sedenie
 • motor 1.6l / 85kW / 115koní
 • rádio CD/USB, handsfree
 • 6-st. manuálna prevodovka
 • dvojzónová klimatizácia
 • priemerná spotreba 6,6l / 100km
 • ABS, EBD, airbagy
 • palivo diesel
 • el. okná, el. zrkadla
 • tempomat, parkovací asistent


Objednať

Úžitkové vozidlá

Renault Master 2.3 dCi


1-3 dní
59€ s DPH/deň


4-8 dní
49€ s DPH/deň


9-15 dní
39€ s DPH/deň


15 a viac dní
dohodou


Popis:

 • rok výroby 2012
 • 4 dverové, 3 miesta na sedenie
 • motor 2.3l / 92kW / 125koní
 • rozmery ložnej plochy (DxŠxV): 3,7 x 1,75 x 1,85 m / 5 paliet
 • 6-st. manuálna prevodovka
 • manuálna klimatizácia
 • priemerná spotreba 8,3l / 100km
 • palivo diesel
 • el. okná, el. zrkadla
 • rádio CD/MP3, airbagy
 • AKCIA CEZ VÍKEND - 3 HOD. / 33,- EUR S DPH
ObjednaťÚžitkové vozidlá

IVECO Daily s plošinou


1-3 dní
89€ s DPH/deň


4-8 dní
79€ s DPH/deň


9-15 dní
69€ s DPH/deň


15 a viac dní
dohodou


Popis:

 • rok výroby 2014
 • Motor 3.0 - 2999cm3
 • 3.dverové
 • 87 000km
 • Ložná plocha: dĺžka 4m, širka 2m, výška 2m
 • Manuálna klima, 6 rýchlostná prevodovka, AUX, CD, Palubný počítač,...


Objednať

Naše Novinky

amazing caves coverimage

Simple Image Post

Anim pariatur cliche reprehenderit, enim eiusmod high life accusamus terry richardson ad squid. 3 wolf moon officia aute, non skateboard dolor brunch.

Read more
amazing caves coverimage
Flying bicycle
3D Beach Art | Meghna

Simple Slider Post

Anim pariatur cliche reprehenderit, enim eiusmod high life accusamus terry richardson ad squid. 3 wolf moon officia aute, non skateboard dolor brunch.

Read more
amazing caves coverimage

Simple Image Post

Anim pariatur cliche reprehenderit, enim eiusmod high life accusamus terry richardson ad squid. 3 wolf moon officia aute, non skateboard dolor brunch.

Read more
amazing caves coverimage

Simple Image Post

Anim pariatur cliche reprehenderit, enim eiusmod high life accusamus terry richardson ad squid. 3 wolf moon officia aute, non skateboard dolor brunch.

Read more
Pozrieť všetky

Kontaktuj nás

Adresa: Sad SNP 668/8, 010 01 Žilina
Mobil: +421 908 803 809
Email: tripcar@tripcar.sk


3P Trade, s.r.o.
IČO: 50 283 430